TERAPI MELALUI ZIKIR; AGAMA SEBAGAI SOLUSI MENGATASI STRES (DITINJAU DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI ISLAM) – Part 2

 

Oleh: Iredho Fani Reza, S.Psi.I

Kandidat Master Psikologi Islam

Sekolah Pascasarjana UIN Syraif Hidayatullah Jakarta

iredhofanireza@rocketmail.com

 

 

sholatTulisan ini, adalah lanjutan dari artikel sebelumnya mengenai pembahasan psikoterapi religius. Adapun psikoterapi religius pada artikel sebelumnya diuraikan tentang terapi melalui shalat dalam mengatasi stres. Dalam pembahasan artikel kedua ini, penulis menguraikan bentuk psikoterapi religius kedua yaitu terapi melalui zikir dalam mengatasi stres.

Zikir menurut tuntutan syariat Islam dan al-Qur’an adalah menyebut nama dan mengingat Allah dalam setiap keadaan. Tujuannya adalah untuk menjalin ikatan batin (kejiwaan) antara hamba dengan Allah (hablullah) sehingga timbul rasa cinta hormat dan jiwa muraqabah (merasa dekat dan diawasi oleh Allah). Maka dengan zikir iman seseorang jadi hidup, terjalin rasa kedekatan dengan allah. Rasa cinta hormat dan dekat ini akan merupakan bentneng atau kendali yang paling kuat dan efektif untuk mengendalikan nafsu-nafsu jelek, sehingga tidak mudah tergoda berbuat haram dan sanggup mengendalikan hawa nafsu amarah (Simuh, 1996:113-114).

Lebih lanjut menurut Najati, beribadah kepada Allah secara istiqamah, berzikir kepada-Nya pada setiap waktu, memohon ampun, dan selalu memanjatkan do’a, bisa mendekakan pelakunya kepada Allah. Ia akan merasa berada dalam lindungan dan penjagaan Allah sehingga keyakinannya untuk mendapatkan ampunan semakin kuat, ia akan merasa ridha, berlapang dada, serta lebih merasa tenang dan tentram (M. Utsman Najati, 2008:386). Dalam Firman Allah swt QS. al-Ra’d,” (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah, hanya dengan mengingat allah hati menjadi tenteram”.

Selanjutnya dalam Firman Allah Swt “Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (QS. al-Jum’ah: 10). Berzikir kepada Allah Swt dapat mendekatkan seorang hamba dengan Tuhanya. Jika Tuhan mendekati hamba-Nya, maka Allah akan melindunginya, melimpahinya dengan rahmat dan kebahagiaan, serta kedamaian jiwa (Ramayulis, 2009:165-166).

Salah satu bentuk zikir yang diucapakan kepada Allah berdasarkan hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, “Barang siapa yang bertasbih (Subhanallah) kepada allah pada akhir setiap salat sebanyak tiga puluh tiga kali, bertahmid (Alhamdulillah) kepada Allah sebanyak tiga puluh tiga kali, dan bertakbir (Allahuakbar) kepada Allah sebanyak tiga puluh tiga kali, sahingga jumlah keseluruhyanya adalah Sembilan puluh Sembilan kali, dan ia melafazkan: la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahu lahual-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ‘ala kulli syai’in qadir, sehingga hitunganya genap seratus, maka kesalahan-kesalahanya akan diampuni, meskipun sebanyak buih di lautan” (Muhammad Utsman Najati, 2008:390).

Menurut Rajab, zikir berimplementasi positif terhadap psikologis individu. Melalui zikir, individu menjadi bersih hatinya dari belenggu dosa dan maksiat, mempererat hubungan kemanusiaan denga Tuhan dan menimbulkan sinaran dan cahaya Ilahi dalam hati sehingga terbebas dari perilaku buruk yang dapat menyebabkan kerisauan, kegundahan, dan kegalauan hati (Khairunnas Rajab, 2011:120).

Secara empiris, penelitian yang dilakukan oleh Maimunah (2011) hasilnya adalah bahwa kelompok subjek yang mengikuti pelatihan relaksasi dengan zikir mengalami penurunan kecemasan dibandingkan dengan kelompok yang tidak melakukan pelatihan relaksasi dengan zikir. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan relaksasi dengan zikir dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk menurunkan kecemasan ibu hamil pertama (PSIKOISLAMIKA, 2011:Vol. 8 No.1:1-22).

 

Referensi:

Maimunah, Annisa, Pengaruh Pelatihan Relaksasi dengan Dzikir Untuk Mengatasi Kecemasan Ibu Hamil Pertama, Yogyakarta, PSIKOISLAMIKA, Jurnal Psikologi Islam (JPI) Lembaga Penelitian Pengembangan dan Keislaman (LP3K) Vol. 8 No. 1 2011 1-22, 2011.

Najati, Muhammad Utsman, The Ultimate Psychology Psikologi Sempurna ala Nabi Saw, Terjm. Hedi Fajar, Judul Asli: Al-Hadits an-Nabawi wa Ilm an-Nafs, Bandung, Pustaka Hidayah, 2008.

Rajab, Khairunnas, Psikologi Ibadah, Amzah, Jakarta, 2011.

Ramayulis. Psikologi Agama. Jakarta: Kalam Mulia, 2002.

Simuh, Tasawuf dan Perkembangannya Dalam Islam, Jakarta, Rajawali Pers, 1996.

Dapatkan Update PsychoShare.com terbaru via Twitter, Follow Kami di: